Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom

Happcamp Utazási Iroda

Adatkezelési tájékoztató

1      Az adatkezelési tájékoztató célja

 

A NaturExpert Kft. (1185 Budapest Rozsnyó u. 100., a továbbiakban Adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a naturexpert.hu/adatvedelem címen. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését. Az adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2      Adatvédelem

 

Az adatkezelő tiszteletben tartja honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait. Személyes adatok alatt értjük azon adatokat, melyek alapján azonosítani tudjuk Önt például neve, címe, telefonszáma és e-mail, stb. címe alapján.

2.1     Kapcsolattartás jogi személyiségű partnerekkel, ügyfelekkel

 

Az adatkezelés célja: Az iroda külső kommunikációja során a munkavállalók személyes adatainak kezelése annak érdekében, hogy a jogi személyiségű partnerekkel, ügyfelekkel, vásárlókkal való kommunikációját megkönnyítse és megszemélyesítse.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek

A kezelt adatok köre: Név, e-mail, telefon

Az adatok továbbításának címzettje: Az iroda nevében eljáró munkavállalók és/vagy együttműködők, adatkezelők, adatfeldolgozók

Az adatkezelés időtartama: Kapcsolat fenáltáig vagy tiltakozásig

 

2.2     Irodában történő utazás értékesítési tevékenység természetes személy részére számlaadási kötelezettséggel

 

Az adatkezelés célja: Egyéni vásárlók (természetes személyek) számára történő utazás értékesítés, a számviteli szabályoknak megfelelően+ utazási szerződés elkészítése

Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség

A kezelt adatok köre: Név, lakcím, email cím, telefonszám

Az adatok továbbításának címzettje: Az iroda nevében eljáró munkavállalók és/vagy együttműködők, adatkezelők, adatfeldolgozók

Az adatkezelés időtartama: Utazás befejezése után 8 év

 

2.3     Ajánlatadás természetes személy részére email, telefon

 

Az adatkezelés célja: Egyéni vásárlók (természetes személyek) számára történő ajánlatadás

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek

A kezelt adatok köre: Név, telefon, email

Az adatok továbbításának címzettje: Az iroda nevében eljáró munkavállalók, együttműködő adatfeldolgozó

Az adatkezelés időtartama: Ajánlatban szereplő utazás dátumáig

 

2.4     Weboldalon történő ajánlatadás természetes személy részére

 

Az adatkezelés célja: Egyéni vásárlók (természetes személyek) számára történő ajánlatadás

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek

A kezelt adatok köre: Név, telefon, email

Az adatok továbbításának címzettje: Az iroda nevében eljáró munkavállalók, együttműködő adatfeldolgozó

Az adatkezelés időtartama: Ajánlatban szereplő utazás dátumáig

 

2.5     Vadászati engedély iránti kérelem

 

Az adatkezelés célja: A vadászaton résztvevő magánszemély vadászati engedély kiadásához szükséges

Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség

A kezelt adatok köre: Név, állampolgárság, igazolványszám, EU fegyver útlevél vagy fegyvertartási engedélyszám

Az adatok továbbításának címzettje: Az iroda nevében eljáró munkavállalók és/vagy együttműködők, adatkezelők, adatfeldolgozók

Az adatkezelés időtartama: Engedély lejártáig

 

2.6     Bankszámla kivonat

 

Az adatkezelés célja: Egyéni vásárlók (természetes személyek) utalásáról információ

Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség

A kezelt adatok köre: Név, bankszámlaszám

Az adatok továbbításának címzettje: Az iroda nevében eljáró munkavállalók, együttműködő adatfeldolgozó

Az adatkezelés időtartama: Utazás befejezése után 8 év

 

2.7     Fizetés igazolás

 

Az adatkezelés célja: Egyéni vásárlók (természetes személyek) utalásáról információ bekérés

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek

A kezelt adatok köre: Név, bankszámlaszám

Az adatok továbbításának címzettje: Az iroda nevében eljáró munkavállalók, együttműködő adatfeldolgozó

Az adatkezelés időtartama: Fizetés rögzítéséig

 

2.8     Biztosítási ügyintézés

 

Az adatkezelés célja: Biztosításkötés esetén a biztosításhoz szükséges adatok adatfeldolgozóként való rögzítése és továbbítása a biztosítótársaság rendszerébe

Adatkezelés jogalapja: Adatfeldolgozó

A kezelt adatok köre: Biztosításkötéshez szükséges adatok, biztosítótól és kötvénytől függően változhat

Az adatok továbbításának címzettje: Az iroda nevében eljáró munkavállalók

Az adatkezelés időtartama: Nem kerül tárolásra

 

 

3      Személyes adatok használata

 

Személyes adatainak megadásával felhatalmazza az Adatkezelő-t arra, hogy személyes adatait a tájékoztatóban leírt módon és célra felhasználjuk.

3.1     Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

 

A jelen tájékoztatóban foglaltak alapján kezelt személyes adatokat az Adatkezelő harmadik félnek nem adja át.

Az adatok kezelésével összefüggésben az Adatkezelő adatfeldolgozóként megbízást ad a weboldalt fejlesztő és üzemeltető szolgáltatóknak. Az adatfeldolgozók kizárólag az Adatkezelő utasítása alapján, a jelen tájékoztatóban foglalt célok érdekében járnak el.

3.2     Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

3.3     Tájékoztatáshoz való jog

 

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

3.4     Az érintett hozzáféréshez való joga

 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

·         az adatkezelés céljai;

·         az érintett személyes adatok kategóriái;

·         azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

·         a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

·         a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;

·         a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

·         az adatforrásokra vonatkozó információ;

·         az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

3.5     Helyesbítés joga

 

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

3.6     Törléshez való jog

 

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

·         a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

·         az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

·         az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

·         a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

·         a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

·         a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

·         a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

·         a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

·         a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;

·         vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

3.7     Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

·         az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

·         az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

·         az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

·         vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

3.8     Adathordozáshoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

3.9     Tiltakozás joga

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

3.10  Visszavonás joga

 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja

4      Az adatkezelő adatai, elérhetősége:

 

Név: NaturExpert Kft.

Székhely: 1185 Budapest Rozsnyó u. 100.

Cégjegyzékszám: 01-09-909881

Adószám: 14569661-2-43

Engedélyszám: U-000988

Belső adatvédelmi felelős neve: Juharosné Uhrin Zsuzsanna

Elérhetőségei: 1-290-4716, susanna@naturexpert.hu

5. Jogérvényesítési lehetőségek

 

A Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat. 

A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.