Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom

Happcamp Utazási Iroda

Utazási feltételek

1.)A NATUREXPERT Kft. (továbbiakban: Iroda) által közvetített szállásokra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény 6:238 -250 illetve 6 :254 paragrafusok továbbá az utazási szerződésről szóló 472/2017 (XII.28) Kormányrendelet és a megkötött Utazási szerződésben foglaltak az irányadóak.

2.)Az utazás időtartamát, az egyes részszolgáltatások maghatározását és minőségét a jelen szerződésen kívül az Iroda által kiadott utazási ajánlat (katalógus vagy tájékozató) tartalmazza. Az utazási ajánlatban foglaltak az utazási szerződés elválaszthatatlan részét képezik, különös tekintettel a részvételi díjban figyelembe vett szolgáltatásokra (Mobil Ház bérleti díja) és a részvételi díjban nem szereplő, külön felszámításra kerülő díjakra. (pl légkondicionáló használati díja). Az Utas kijelenti, hogy az Iroda által kiadott utazási ajánlatban és az uazási szerződésben foglaltakat megismerte és azokat elfogadja. A szerződésben szereplő utazási ajánlatban történt esetleges változásokról az Iroda írásban köteles tájékoztatni az Utast. Az Utazási szerződés szerves részét képezik a Katalógus hátoldalán található Utazási Feltételek.

3.)Az Iroda a deviza forintárfolyamának változásából adódó áringadozások miatt katalógus árait euro-ban adja meg, és a foglalás napi MBH Bank Nyrt pénztári euro valuta eladási árfolyamon váltja át forintra. A „Foglalási visszaigazolás”-ban mindkét összeget megjelöli, és az Utas döntheti el, milyen devizanemben kívánja azt kiegyenlíteni.

4.)Ha a valuta forint árfolyamának változása 8% feletti mértéket ér el a foglalás időpontjában érvényben lévőhöz képest, az Iroda az utazás megkezdése előtt legkésőbb 20 nappal a teljes díjat megemelheti. A díjemelés indokát és mértékét az Iroda az Utassal írásban közli. Ha a díj emelkedése az eredeti díj 8 %-át meghaladja, az utas az erről szóló értesítés keltétől számított 3 napon belül a szerződéstől elállhat, és az Iroda a befizetett díjat teljes egészében visszatéríti.

5.)Az Iroda elállhat a szerződéstől, ha az utazást a szerződés megkötésekor előre nem látható külső körülmény veszélyezteti (vis major), illetve ha bármilyen olyan esemény következik be, amely miatt a szerződésben foglaltak nem tarthatóak be maradéktalanul.

Ha az Iroda a szerződéstől eláll, az Utas

a.)az eredetivel azonos, vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az Irodának lehetősége van. Ha a helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű, a díjkülönbözet az Utast terheli, ha alacsonyabb értékű, az Iroda köteles az Utasnak a díjkülönbözetet megtéríteni.

b.)kérheti a teljes befizetett díj visszafizetését és a díj után az utazási szerződés megkötésétől számított időre az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat megfizetését.

6.)Amennyiben az Iroda az utazás feltételeit a szerződéskötés után lényegesen módosítani kívánja, köteles erről az utast haladéktalanul tájékoztatni. A díjemelésre a 4. pontban, az elállás jogkövetkezményeire az 5.a-b. pontban foglaltak az irányadóak.

7.)Az Utas a szerződés aláírásával egy időben megküldött „Foglalási visszaigazolás”-ban megjelölt összeget az Iroda bankszámlájára átutalja. A teljes részvételi befizetési határideje a „Foglalási visszaigazolás”-ban szereplő határidő szerint.

Az Utas tudomásul veszi, hogy a jelzett fizetési határidő be nem tartása a már megkötött utazási szerződés megszűnését eredményezi.

8.)Ha a szerződés teljesítése az utazás során ellehetetlenül, az Iroda köteles az utas érdekében szükséges intézkedéseket megtenni.

9.)Az útról való elállás esetén a befizetett összegből visszatérítés jár, miután levonásra kerültek az alábbi bánatpénz összegek.

- Az indulási napot megelőző 30. napon 1000 Ft lemondási díj ellenében 

- 29-9 nappal az út megkezdése előtt a teljes végösszeg 50 %-a,

- 8-4 nappal az út megkezdése előtt a teljes végösszeg 75 %-a,

ezen terminuson belül nem jár visszatérítés. Semmiféle visszatérítés nem jár annak az utasnak, aki a már megkezdett út megszakítása mellett dönt. Bármely egyéb oknak minősül a betegség, a baleset, vagy a közeli hozzátartozó halála is. . Ezekre az esetekre az útlemondási biztosítás megkötése nyújthat az Utasnak fedezetet. Ennek összege az út értékének 2,5 %-a, COVID kiegészítéssel 4,5%-a. A biztosítás megkötése az Irodánk segítségével, az ALFA Biztosítón keresztül történik. 

 

10.)Az utas jogosult az utazási szerződésben lekötött utazásba való részvétel jogát legkésőbb az utazás megkezdése előtt 30 nappal harmadik személy részére engedményezni. Az Utas köteles írásban az Irodát tájékoztatni és az igazolt többletköltséget viselni. Az Utas csak olyan személyre engedményezheti az utazásban való részvételi jogát, aki megfelel az utazási szerződésben rögzített feltételeknek, és az abban foglaltak tudomásul-vételéről írásban nyilatkozik.

11.)Az Iroda utazásszervezői tevékenységgel kapcsolatos polgárjogi felelősségi szabályok (Ptk.399.§.) alkalmazása során a sztrájk, a háborús és politikai konfliktus, a közveszély, katasztrófa, terrortámadás, nemzetközi embargó olyan lehetetlenülési oknak minősül, amelyért egyik fél sem felelős, s mindkét fél érdekkörén kívül merült fel.

12.)Az Iroda a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért akkor is felel, ha a szolgáltatást közreműködője (fuvarozó, kemping, stb.) útján teljesíti. Ha az Iroda az utazást nem a szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a részvételi díjat arányosan leszállítani. Az Iroda nem köteles a díjat leszállítani, ha az Utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából, vagy az érdekkörében felmerült okból nem vett igénybe. A nem szerződésszerű teljesítésből eredő igény érvényesítésének feltétele, hogy az Utas kifogását a helyszínen az utaskísérőnek - ennek hiányában a helyszíni szolgáltatónak - haladéktalanul bejelentse, aki köteles azt jegyzőkönyvezni. Az Utas a nem szerződésszerű teljesítésből fakadó igényét a hazaérkezést követően haladéktalanul, legkésőbb 3 munkanapon belül az Irodához írásban, a helyszíni jegyzőkönyvvel együtt jelentheti be. A kárigény Utas által történő késedelmes bejelentése esetén az Iroda mentesül a kár megtérítésének kötelezettsége alól. Az Iroda köteles a bejelentett kárigény indokoltságát felülvizsgálni és álláspontjáról a kárigény bejelentésétől számított 8 napon belül írásban tájékoztatni az Utast.

13.)Az Iroda a teljes végösszeg számlájára érkezését követően írásban megküldi az Utasnak a Vouchert, amellyel a kempingbe érkezéskor át tudják venni a kifizetett Mobil Házat, apartmant, vagy Sátrat. Ezzel egy időben megküldi a kemping pontos címét, elérhetőségét, valamint a kemping területére, és a HappyCamp Mobil Házaira vonatkozó Szabályzatot is.

14.)Az Iroda az Utast a jelentkezéskor tájékoztatta a következőkről: - az utazáshoz szükséges okmányokat (vízum, stb.) az Utas szerzi be, - az adatszolgáltatási határidők be nem tartása az utazás meghiúsulását vonhatja maga után, az Utasnak felróható okból.

15.)Az Utas az utazás során köteles az utazásra vonatkozó hatályos (útlevél-, vízum-, vám-, deviza-, egészségügyi- és egyéb) jogszabályokat megtartani. Ennek elmulasztása, vagy megszegése esetén keletkezett károk és többletköltségek az Utast terhelik. Amennyiben az Utas a jogszabályok megsértése miatt nem vehet részt, az Iroda jogosult az Utassal szemben a teljes részvételi díjat érvényesíteni.

16.)Az utazás során az Utasnak felróható okból bekövetkezett szerződő felektől eltérő teljesítés esetén, az Utas kárigénnyel nem léphet fel.

17.)Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott kárért az Utas közvetlenül tartozik felelősséggel. A kempingben házirend szabályozza a tartózkodás körülményeit. Ennek tartalmával megismerkedni, és azokat betartani az Utas kötelessége. A szabályozás tartalma kempingenként eltérhet. Általános szabály, hogy a gyermekek felügyelete a szülők kötelessége, a gyermekek tetteiért a szülők felelnek.

 Az Utas a szálláshely (sátor, mobil ház) használata során köteles a vagyontárgyakat rendeltetésszerűen használni. A szolgáltató felé a keletkezett károk fedezetéül elsősorban az érkezéskor letétbe helyezett kaució szolgál, ennél nagyobb volumenű károkozás esetén követelheti a teljes kár helyszíni megtérítését.

18.)Az Utas poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az utazás során az Utas gondoskodik.

19.)A NaturExpert Kft-NaturExpert Utazási Iroda által közvetített szállással kapcsolatos minden vitás kérdésben a felek megegyezésre törekednek. Ennek hiányában alávetik magukat a Budapest XVII. Bíróság kizárólagos illetékességének.